Levererat

Bohuslarm AB

  • Modell: ST1
  • Chassi: Volvo FE
  • Kontaktinformation: Kund: Bohuslarm AB, Assistancekåren i Uddevalla
25